Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Προκήρυξη θέσεων για τη λειτουργία της  μονάδας  "Παρέμβαση στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων για παροχή συμβουλευτικής σε εξαρτημένους πρόσφυγες και των οικογενειών τους καθώς και αναπτυξη δράσεων πρόληψης σχετικά με τις εξαρτήσεις".  

 


 

Ο Τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ υλοποιεί εκπαιδευτικό εργαστήρι (Summer Course) εκπαίδευσης με θέμα: «Νέοι σε οργανισμούς απεξάρτησης και η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης».

αιτήσεις έως 20/6

Έντυπο πληροφοριών

Αίτηση εντός

Αίτηση εκτός


 


06.06.2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ 20.06.2018


 

30.05.2018

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου (link)


 

03.04.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2018-2019 (link)


 

22.09.2017

Στο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018


 

06.02.2018

Στο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το τελικό νέο πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2017-2018

sos

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει μόνο κατά το χειμερινό εξάμηνο, που αρχίζει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Η αίτηση για την εισαγωγή κατατίθεται από τις 15 Μαρτίου ως τις 15 Μαΐου κάθε έτους και η επιλογή των υποψηφίων ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου.

 

Η αίτηση υποβάλλεται με το ειδικό έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος


Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ.

2.      Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ή κυπριακού ΑΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΚΥΣΑΤΣ.

3.      Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.

4.      Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

5.      Υπόμνημα μέχρι χιλίων (1000) λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του ΔΠΜΣ.

6.      Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας: Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΚΥΣΑΤΣ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό ή κυπριακό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

7.      Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

8.      Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

9.      Απόδειξη καταβολής 50,00 € για την επεξεργασία της αίτησης.

 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ως εξής:

 

1.      Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις.

2.      Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας με την κατάθεση ενός τίτλου από αυτούς που ορίζονται παραπάνω.

3.      Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι:

  • Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή δυόμισι (2,5), με ανώτατο όριο τα εικοσιπέντε (25) μόρια.
  • Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ: Πτυχίο Τμήματος Νομικής, Ψυχολογίας, Ιατρικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Εγκληματολογίας, Κοινωνικής Εργασίας ή  Κοινωνικής Διοίκησης ελληνικού ή κυπριακού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού (με αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ ή ΚΥΣΑΤΣ): δέκα (10) μόρια, Πτυχίο άλλων Τμημάτων ΑΕΙ: μηδέν (0) μόρια.
  • Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια.
  • Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία: από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια.

4.      Η τρίτη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

5.      Η διαδικασία της συνέντευξης γίνεται από ειδική επιτροπή Καθηγητών/Λεκτόρων των συνεργαζόμενων Τμημάτων και στελεχών του ΚΕΘΕΑ, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου (ΣΟ).

6.      Το ΣΟ αξιολογεί και προκρίνει σε πρώτη συνεδρίαση τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια της δεύτερης φάσης. Στην συνέχεια προωθεί το σχετικό κατάλογο των προκριθέντων στη δεύτερη φάση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, η οποία προσκαλεί τους υποψηφίους για συμμετοχή στην τρίτη φάση.

7.      Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Κατά την κατάρτιση του καταλόγου, ωστόσο, για λόγους διασφάλισης μιας κατά το δυνατό απρόσκοπτης και ισόρροπης ανάπτυξης των διεπιστημονικών προσεγγίσεων του ΔΠΜΣ και στους δύο βασικούς επιστημονικούς του κλάδους, η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμμετοχή στο ΔΠΜΣ κατά το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του αριθμού των εισακτέων από αποφοίτους Τμήματος Νομικής και κατά το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον από αποφοίτους Τμημάτων Ψυχολογίας, Ιατρικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών ή Κοινωνικής Διοίκησης, εφόσον βεβαίως υπάρχουν τόσοι υποψήφιοι από κάθε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από το ΣΟ.

8.      Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

9.      Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ και ένας (1) υπότροφος του Κυπριακού Κράτους. Με απόφαση του ΣΟ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

10.  Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως εντός τριών (3) ημερών, αν αποδέχονται την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του ΔΠΜΣ ενημερώνει τους αμέσως επομένους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.