Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 


Εδώ, μπορείτε να διαβάσετε την ετήσια έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Διώξης Ναρκωτικών για το έτος 2017


 

2.11.2020

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ το πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021 

Πρόγραμμα

 


 

15.10.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Εδώ


 

12.10.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Συντονιστικό Όργανο του ΔΠΜΣ "Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις", ανακοινώνεται ότι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εισαχθούν για  
το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 οι πρώτοι εβδομήντα (70) υποψήφιοι κατά τη σειρά κατάταξής τους. Θα λειτουργήσουν 2 τμήματα 35 ατόμων.

Περισσότερα εδώ


 

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει μόνο κατά το χειμερινό εξάμηνο, που αρχίζει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Η αίτηση για την εισαγωγή κατατίθεται από τις 15 Μαρτίου ως τις 15 Μαΐου κάθε έτους και η επιλογή των υποψηφίων ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου.

 

Η αίτηση υποβάλλεται με το ειδικό έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος


Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ (στο ειδικό έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://addictions.law.auth.gr).


2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων άλλης χώρας, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.


3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου.


4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.


5. Υπόμνημα μέχρι χιλίων (1000) λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του ΔΠΜΣ.


6. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.


7. Αποδεικτικά για τυχόν σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.


8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.


Τα παραπάνω υποβάλλονται από τις 21/5/2020 ως και τις 20/7/2020, με τους εξής τρόπους:


Α) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή,
Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» ή
Β) ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο dropbox: https://www.dropbox.com/request/ZXKyCNP9J6xDiJy6jEBB
Εφόσον επιλεγεί ο τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής, τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται ΟΛΑ ενωμένα σε ένα ενιαίο αρχείο pdf. Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει τη μορφή: ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά βεβαίωση περάτωσης σπουδών, με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

Οι υποψήφιοι αρχικά μπορούν να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά σε απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα. Οι υποψήφιοι που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των δικαιολογητικών επικυρωμένα από δικηγόρο.


Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ως εξής:
· Ο γενικός βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δυόμισι (2,5), με ανώτατο όριο τα εικοσιπέντε (25) μόρια.
· Το πτυχίο Τμήματος Νομικής, Ψυχολογίας, Ιατρικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Εγκληματολογίας, Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης δίνει στον υποψήφιο δέκα (10) μόρια.
· Η προηγούμενη σχετική ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών δίνει από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια, με αντιστοίχιση ενός (1) μορίου για κάθε τρεις δραστηριότητες ή συμμετοχές.
· Η συναφής επαγγελματική εμπειρία δίνει από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια, με αντιστοίχιση ενός μορίου ανά πενταετία.
· Η κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου δίνει ένα (1) μόριο.
· Η κατοχή διδακτορικού τίτλου δίνει τρία (3) μόρια.
· Η άριστη γνώση (επίπεδο C2) μιας ξένης γλώσσας δίνει από ένα (1) ως τρία (3) μόρια [ένα (1) μόριο ανά γλώσσα].
· Η προφορική συνέντευξη που πραγματοποιείται με όλους τους υποψηφίους δίνει από μηδέν
(0) ως πέντε (5) μόρια, πολλαπλασιαζόμενα με συντελεστή δύο (2).