Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις

Το σύνολο των διδάκτρων του ΔΠΜΣ για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ.

Η πληρωμή γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ: η πρώτη κατά την αρχική εγγραφή στο ΔΠΜΣ και η δεύτερη πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου. Απαλλάσονται από τα δίδακτρα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών του ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΔΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων. 

Σχετικό ΦΕΚ